VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3357/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3357/VPCP-KTTH NGÀY 30/7/2001 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2001/NĐ-CP NGÀY 04/6/2001 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/1998/NĐ-CP NGÀY 13/5/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Do sơ suất trong khâu biên tập, Văn phòng Chính phủ xin đính chính một điểm sai sót trong văn bản Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Tại trang 3, khoản 5 Điều 1 dòng thứ 3 từ dưới lên, viết là: "(kể cả số thuế thu nhập được hoàn lại và số thuế thu nhập thu được do chuyển nhượng vốn)".

Nay xin đọc là: "(kể cả số thuế thu nhập được hoàn lại và số thu nhập thu được do chuyển nhượng vốn)".

 

Nguyễn Quốc Huy

(Đã ký)