BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3358/BNN-TCTL
V/v Phối hợp công tác với Hội Thủy lợi Việt Nam.

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Để tăng cường phối hợp công tác và pháthuy vai trò của Hội Thủy lợi Việt Nam trong công cuộc phát triển Thủy lợi nóiriêng và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung; Ngày 06 tháng 7năm 2012 tại Hà Nội, Bộ trưởng Cao Đức Phát và Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, Chủtịch Hội Thủy lợi Việt Nam đã ký Bản thỏa thuận phối hợp công tác giữa Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Thủy lợi Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônxin gửi bản thỏa thuận phối hợp công tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn và Hội Thủy lợi Việt Nam để các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ và các SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện, cụ thể:

1. Phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội,cụ thể hóa các nội dung cần phối hợp để lồng ghép trong kế hoạch hàng năm củacơ quan, đơn vị;

2. Định kỳ vào quý 1 hàng năm có báocáo kết quả đã thực hiện của năm trước về công tác phối hợp với các cấp Hội Thủylợi và các nội dung phối hợp cho năm tiếp theo về Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Hội Thủy lợi Việt Nam;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, TCTL.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỦY LỢI
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Diệu