BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3358/TCT-CS
V/v xử lý tiền phạt chậm nộp phát hiện qua thanh tra.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 1459/CT-TTr ngày 16/04/2015 của Cục Thuế tỉnhTây Ninh về việc không phạt chậm nộp tiền thuế TNDN phát hiện qua thanh tra. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

TạiĐiều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về việc xửlý tiền thuế nộp thừa như sau:

“1.Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối vớitừng loại thuế thì được trả vào tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theohoặc được trả lại số tiền thuế nộp thừa.

2.Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu trả lại số tiền thuế nộp thừa thì cơ quanquản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế nộp thừa trong thời hạnnăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu."

Tạikhoản 13, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 47 Luật 78/2006/QH11 nêu trên về việc xửlý số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa như sau:

"Điều47. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1.Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiềnthuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạnmười năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiềnthuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với sô tiền thuế, tiền chậm nộp, tiềnphạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau hoặc trừ vào số tiềnthuế tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo, hoặc hoàntrả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế khôngcòn nợ trên thuế tiền chậm nộp, tiền phạt.

2.Trường hợp người nộp thuế yêu cầu trả lại số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạtnộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế, tiềnchậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không hoàntrả trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.”

TạiTiết c, d, Khoản 2, Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộpthừa.

"c)Người nộp thuế có số tiền thuế tiền chậm nộp tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫntại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theohướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quanthuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại ChươngVII Thông tư này.

-Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế, vẫn còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt thì phải thực hiện bù trừ trước khi hoàn thuế. Thứ tự thanh toán bùtrừ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.

-Trường hợp kết quả thanh tra, kiểm tra hoàn thuế xác định người nộp thuế vừa cósố tiền thuế được hoàn, vừa có số tiền thuế bị truy thu, số tiền chậm nộp, tiềnphạt thì cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế đồngthời bù trừ ngay số tiền thuế được hoàn với sồ tiền thuế bị truy thu, số tiềnchậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế khi ra quyết định hoàn thuế kiêm bù trừthu ngân sách nhà nước.

d)Hồ sơ hoàn thuế, thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hoàn trả tiền thuếbù trừ với khoản thu NSNN được thực hiện theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tưnày."

Căncứ theo quy định của Luật Quản lý thuế, quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tưsố 156/2013/TT-BTC về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì không cóquy định về việc bù trừ tự động giữa hai loại thuế với nhau.

Trongtrường hợp Cục thuế Tây Ninh đã thực hiện thanh tra tại Công ty cổ phần XăngDầu Dầu Khí Tây Ninh và ban hành Quyết định số 291/QĐ-CT ngày 26/01/2015 vềviệc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra thuế thì đề nghịCông ty XDDK Tây Ninh thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng Quyết định số 291/QĐ-CT .

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, NSNN-BTC;
- Vụ PC, TTr, KK&KTT, QLN.
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn