BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3359/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan Quảng Ninh về PLHH XNK và việc liên quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Cục Hải quan Quảng Ninh

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một sốvăn bản của Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan Quảng Ninh hỏi liên quan đếnmột số mặt hàng khó phân loại và Tổng cục chưa có văn bản trả lời cụ thể nhưsau:

I. Đối với Cục Hải quan Hải Phòng:

1. Việc phân loại quạt lồng sóc dùng cho máy điềuhoà nhiệt độ và phân loại máy nén khí kiểu trục vít (CV 3284/HQHP-PNV ngày05.6.2007; CV 6303/HQHP-PNV ngày 24.9.2007. CV 5691/HQHP-NV ngày 31.8.2007): Ngày21.8.2007, sau khi lấy ý kiến các Vụ Cục nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục, Tổngcục đã báo cáo Bộ, đồng thời có yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo sốliệu cụ thể để có hướng xử lý nhưng sau khi yêu cầu báo cáo và lấy số liệu trênmạng thì số liệu không thể hiện được là quạt lồng sóc hay loại cánh quạt dùngcho cục nóng, cục lạnh và máy nén khí là loại sử dụng cho gia đình hay côngnghiệp. Vì vậy để xử lý tiếp việc này, Tổng cục sẽ kiểm tra thực tế ở một sốCục Hải quan địa phương vào cuối tháng 7/2008 trước khi có công văn hướng dẫn.

2. Phân loại linh kiện ly hợp và phụ tùng xe máy(CV 599/HQHP-NV ngày 16.01.2008; CV 4616/HQHP-NV ngày 21.4.2008): Do mặt hàng nàyliên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ nên Tổng cục sẽ có công vănhướng dẫn sau khi có chỉ đạo của Bộ.

3. Mặt hàng Bộ cung cấp nguồn 48 VDC cho thiết bịviễn thông, thiết bị thổi gió dạng quạt, bếp điện, ấm sắc thuốc; vòi sen đồngbộ, bơm dầu trợ lực lái, quạt ba cấp cao áp đồng bộ (CV 4463/HQHP-PNV ngày17.7.2007; CV 4657/HQHP-PNV ngày 25.7.2007. CV 5244/HQHP-PNV ngày 16.8.2007, CV 1503/HQHP-NV ngày 4.02.2008): Tổng cục đã có điện số 173 ngày 14.8.2007 yêu cầubáo cáo nhưng nội dung báo cáo của các đơn vị không đủ thông tin cần thiết vàsau đó Tổng cục lại có công văn 2660/TCHQ-GSQL ngày 05.6.2008 chỉ đạo các đơnvị Hải quan cần tổ chức họp hội đồng tư vấn của Cục để có hướng xử lý, nếu saukhi họp vẫn còn vướng mắc thì mới gửi Tổng cục và kèm theo đầy đủ hồ sơ (sốliệu thống kê số thuế truy thu, truy hoàn dự kiến, mã số đề xuất...). Đề nghịthực hiện theo công văn 2660/TCHQ-GSQL dẫn trên.

4. Phân loại phụ tùng ô tô rời và phụ tùng ô tô đãlắp ráp thành cụm (CV 5505/HQHP-NV ngày 13.5.2008): việc này Cục Hải quan LạngSơn cũng có công văn số 677/HQLS-NV ngày 16.4.2008 hỏi Tổng cục, có liên quanđến chính sách nhập khẩu của ô tô và phụ tùng ô tô theo Quyết định 106/QĐ-BTCngày 20.12.2007 của Bộ Tài chính, Tổng cục đã có văn bản ngày 13.5.2008 và13.6.2008 báo cáo Lãnh đạo Bộ. Tuy nhiên, do còn có ý kiến chưa thống nhất vềphân loại và xử lý thuế nên khi có ý kiến chính thức của Lãnh đạo Bộ, Tổng cụcsẽ có văn bản trả lời và hướng dẫn toàn ngành thực hiện.

5. Phân loại mặt hàng thuốc tân dược (CV 7492/HQHP-NVngày 27.6.2008): Ngày 08.7.2008, Tổng cục đã có văn bản trao đổi ý kiến với VụChính sách thuế, Tổng cục sẽ có công văn trả lời khi có ý kiến của Vụ Chínhsách thuế.

6. Phân loại ngô hạt chưa xát vỏ (CV 6137/HQHP-NVngày 26.5.2008): Từ ngày 20.6.2008, Vụ Giám sát quản lý đã trao đổi ý kiến cácđơn vị trong Tổng cục (Vụ Kiểm tra thu thuế trả lời ngày 29.6, Cục Kiểm tra sauthông quan trả lời ngày 25.6. Trung tâm PTPL Miền Bắc trả lời ngày 14.7, nayđang xử lý tiếp và sẽ có công văn trả lời trong tháng 7.2008.

II. Đối với Cục Hải quan Quảng Ninh

1. Về việc thông quan lô hàng cần trục bánh lốp (CV 614/HQQN-NV ngày 23.5.2008 và CV 136/HQQN-NV ngày 29.01.2008): việc này từ ngày20.3.2008, sau khi lấy ý kiến các Vụ Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục, Tổng cục đãtrao đổi ý kiến với Bộ Công thương Bộ công thương có văn bản trả lời khôngthuộc thẩm quyền và đề nghị trao đổi với Bộ Giao thông vận tải. Sau đó, ngày24.4.2008, Tổng cục đã tổ chức họp mời các đơn vị Hải quan (Nghệ An, Thanh Hoá,Hải Phòng, thành phố HCM, Đồng Nai, Lạng Sơn), các Vụ Cục Nghiệp vụ thuộc Tổngcục và Cục Đăng Kiểm nhưng sau khi họp vẫn chưa kết luận được mặt hàng này cóthuộc hàng cấm nhập khẩu không. Tổng cục đã báo cáo Bộ để Bộ có ý kiến và traođổi với Bộ Giao thông vận tải. Riêng đối với phân loại, Bộ đã thống nhất ý kiếnvới Tổng cục phân loại vào nhóm 87.05 nhưng có thuộc danh mục hàng cấm nhậpkhẩu hay không thì còn chờ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải.

2. Về vướng mắc thực hiện quy chế kinh doanh tạmnhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm Quyết định 01/2008/QĐ-BCT ngày 03.01.2008 củaBộ Công thương (CV 224/HQQN-NV ): Tổng cục đã có công văn 968/TCHQ-GSQT ngày 07.3.2008gửi Bộ Công thương và Hải quan Quảng Ninh.

3. Công văn số 820/HQQN-NV ngày 20.6.2008: vướngmắc liên quan đến việc uỷ quyền kinh doanh kho ngoại quan. Tổng cục Hải quan đangxử lý và có công văn trả lời riêng việc này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hải Phòngvà Quảng Ninh biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc