BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/BGTVT-QLXD
V/v chấn chỉnh công tác khai thác cát trên hành lang đường thủy số 1 – Dự án WB6, vốn vay Ngân hàng thế giới.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- UBND tỉnh Hải Dương;
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- UBND thành phố Hà Nội;

Ngày 09/01/2012, Cục Đường thủy nộiđịa Việt Nam có Văn bản số 24/CĐTNĐ-DANN báo cáo tình hình khai thác cát trêntuyến hành lang đường thủy số 1. Theo báo cáo của Cục Đường thủy nội địa ViệtNam, sau thời gian khởi công Gói thầu CV-A1.2-NDTDP ngày 10/12/2011, các nhàthầu đã tập trung máy móc, nhân lực thi công gói thầu nhằm đạt tiến độ yêu cầu,góp phần khai thông tuyến hành lang đường thủy số 1 và thúc đẩy giao thông thủycác khu vực tuyến đi qua. Tuy nhiên, từ sau khi khởi công Gói thầuCV-A1.2-NDTDP tình trạng khai thác cát trên tuyến hành lang đường thủy số 1 đãdiễn ra rất nghiêm trọng. Việc khai thác cát nêu trên không những sẽ làm thayđổi toàn bộ địa hình lòng, bờ sông mà còn làm thay đổi dòng chảy có xu hướnggây mất an toàn ổn định cho công trình chính trị, ổn định bờ sông.

Trước tình hình trên, Bộ GTVT đềnghị UBND tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, UBND thành phố Hải Phòng vàthành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương (Cảnh sát đườngthủy, Thanh tra giao thông…) tăng cường phối hợp với Cục Đường thủy nội địaViệt Nam, kiểm soát và chấn chỉnh công tác khai thác cát trên các sông Hồng,Đuống, Kinh Thầy, Hàn, Cấm thuộc hành lang đường thủy số 1, Dự án WB6.

Bộ GTVT rất mong nhận được sự quantâm phối hợp chặt chẽ của UBND các địa phương./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐTNĐ VN;
- Các Vụ: KHĐT, KCHT;
- Văn phòng WB tại Hà Nội;
- Ban QLCDA đường thủy phía Bắc;
- Các Sở GTVT: Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nội;
- Lưu: VT, QLXD (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường