BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 336/BXD-GĐ
V/v: Đề nghị cử người tham gia Nghị định hướng dẫn về bảo trì công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Công Thương
- Bộ Thông tin và Truyền thông
- Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch
- Bộ Tài Chính
- Bộ Tư pháp

Thực hiện “ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtvà các đề án năm 2009 của Bộ Xây dựng ”, để việc soạn thảo Nghị định hướng dẫnvề công tác bảo trì công trình xây dựng đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, BộXây dựng kính đề nghị Quý cơ quan cử 01 đại diện tham gia Ban soạn thảo và 01đại diện tham gia Tổ biên tập Nghị định ( thành phần của Ban soạn thảo được nêutrong Dự thảo Quyết định thành lập kèm theo công văn này).

Văn bản cử cán bộ tham gia gửi theo địa chỉ : Bộ Xây dựng,37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và fax : 04 49762153 trước ngày20/3/2009.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, PC, GĐ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: /QĐ-BXD

DỰ THẢO

Hà nội, ngày tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNHHƯỚNG DẪN VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốchội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ ba thông quangày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-BXD ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm2009 của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xâydựng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều1. Thành lập Ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn về bảo trì công trình xâydựng gồm các thành viên:

1. Ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước vềchất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành -Văn phòng Chính phủ, thành viên;

4. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải, thành viên;

5. Đại diện Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, thànhviên;

6. Đại diện Bộ Công thương, thành viên;

7. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền Thông, thành viên;

8. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

9. Đại diện Bộ Tư pháp, thành viên;

10. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

11. Đại diện Bộ Tài chính, thành viên;

12. Ông Trần Hữu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ vàMôi trường - Bộ Xây dựng, thành viên;

13. Ông Hoàng Thọ Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt độngxây dựng, thành viên;

14. Ông Nguyễn Trọng Ninh-Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà vàthị trường bất động sản- Bộ Xây dựng, thành viên;

15. Ông Nguyễn Hồng Tiến- Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹthuật - Bộ Xây dựng, thành viên;

16. Ông Phạm Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng - BộXây dựng, thành viên;

17. Ông Nguyễn Gia Chính - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - BộXây dựng, thành viên;

18. Ông Trần Hồng Mai - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xâydựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

Điều 2. Ban soạn thảo Nghị định chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ soạnthảo dự thảo nghị định trước Bộ trư­ởng Bộ Xây dựng và có nhiệm vụ sau:

a) Xem xét, thông qua đề cương dự thảo nghị định;

b) Thảo luận những vấn đề cơ bản, nội dung của dự thảo nghịđịnh, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơquan thuộc Chính phủ;

c) Thảo luận về những nội dung cần được tiếp thu, chỉnh lýtheo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cánhân;

d) Bảo đảm các quy định của dự thảo văn bản phù hợp vớiđường lối, chính sách của Đảng, với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội,pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; bảo đảm tính thống nhấtcủa dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản.

Điều 3. Trưởng Ban soạn thảo thành lập Tổ biên tập để giúp việc cho Ban soạnthảo và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban soạn thảo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng Bộ,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VP, Vụ PC, GĐ.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân