CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 336/CP-QHQT
V/v Dự án Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên các trường cao đẳng sự phạm miền núi phía bắc Việt Nam do Bỉ viện trợ

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Tài chính
Bộ Ngoại giao
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1062 BKH/KTĐN ngày 26 tháng 02 năm 2003) về dự án Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên các trường cao đẳng sư phạm miền núi phía Bắc Việt Nam do Bỉ viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt vấn đề với phía Bỉ tài trợ cho dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên cho các trường cao đẳng sư phạm miền núi phía bắc Việt Nam phục vụ chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”.

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (trong trường hợp được phía Bỉ chấp nhận tài trợ cho dự án) phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà tài trợ xây dựng dự án tiến hành các thủ tục trình duyệt dự án theo quy định hiện hành./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm