TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gởi:

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một Thành Viên.
Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0300100037

Trả lời văn bản số 12/TCT-TCKT ngày 03/01/2013của Tổng Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Công văn số 17164/BTC-TCT ngày11/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đốivới khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng:

“Khoản thu lãi tiền cho vay mà pháp luật khôngcấm của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.”

Trường hợp Tổng Công ty ký hợp đồng cho vay, thulãi tiền vay từ ngày 01/3/2012 đến nay đã lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT theothuế suất 10% thì Tổng Công ty lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập, lập lại hóađơn mới thay thế không chịu thuế GTGT (trên hoá đơn GTGT dòng thuế suất, tiềnthuế GTGT không ghi, gạch chéo). Tại kỳ kê khai tháng lập hóa đơn mới thay thế,trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT Tổng Công ty kêkhai âm hóa đơn cũ (ghi âm doanh thu và thuế GTGT tại nhóm hàng hoá, dịch vụchịu thuế GTGT theo thuế suất 10%), kê khai dương hóa đơn mới thay thế (ghidoanh thu không chịu thuế GTGT tại nhóm hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT).

Cục Thuế TP thông báo Tổng Công ty biết để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi Nhận:
- Như trên ;
- P.KT số 3;
- P.PC;
- Web;
- Lưu (HC, TTHT).
28-642 (09.01.2013)Vhdchau

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga