TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/GSQL-GQ2
V/v nhập khẩu động cơ ô tô làm mô hình đào tạo

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi VN.
(Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam)

 

Trả lời văn bản số SVWS27032013ngày 28/3/2013 của Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi VN về việc nhập khẩu độngcơ ô tô làm mô hình đào tạo, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đạilý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và điểm 1 Danh mụccác loại vật tư, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (Ban hành kèm theoQuyết định số 19/2006/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải) thì Công ty chưa cung cấp hồ sơ liên quan đến lô hàng (hai độngcơ ô tô nêu trên). Do vậy, cơ quan Hải quan chưa đủ cơ sở để xem xét, trả lờicụ thể.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cụcHải quan nơi làm thủ tục, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến hai động cơ ô tôtrên để chứng minh về tình trạng sử dụng, hoạt động của hai động cơ ô tô đểđược hướng dẫn cụ thể trên cơ sở các quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để quý Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha