ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/UBND-KGVX V/v cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày 31/01/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình liên ngành số 355/TTrLN: GDĐT-YT của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo - Y tế và Tờ trình số 574/TTr-SLĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo - Y tế tại Tờ trình số 355/TTrLN : GDĐT-YT ngày 31/01/2021 và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 574/TTr-SLĐTBXH ngày 31/01/2021 về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 31/01/2021 (đến hết thời gian nghỉ Tết Âm lịch theo quy định).

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục có kế hoạch đảm bảo chương trình học tập; chủ động phối hợp với gia đình học sinh để có phương án quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

4. Giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã, các trường, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế,
Lao động Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;
- VPUB: CVP, Các Phó Chánh Văn phòng;
Các phòng: KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng