BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------------------
V/v: Xét tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2012
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Căn cứ Văn bản số 113/HĐTĐ-BTĐ ngày 14/6/2012 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổng kết phong trào "Người tốt, Việc tốt" năm 2012 và đề nghị xét tặng danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” tiêu biểu Thành phố năm 2012 trong dịp kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2012).
Để biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, hiện đang công tác tại cơ quan. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ Khoản 1, Điều 4 Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 và Điểm 3, Khoản 2 Văn bản số 113/HĐTĐ-BTĐ ngày 14/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tiến hành bình xét và đề nghị xét tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2012, tại đơn vị mình.
Hồ sơ khen thưởng lập theo quy định gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 22/8/2012, để xem xét, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội xét tặng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" năm 2012 (Bảo hiểm xã hội Việt Nam được lựa chọn, đề nghị xét tặng cho 02 cá nhân).
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện.
(Văn bản số 113/HĐTĐ-BTĐ ngày 14/6/2012 và Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ngành theo địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT (2b).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Hoàng Kiến Thiết