BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3361/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hải quan đối với phụ tùng tàu bay

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2737/ CHK-PCHTQT ngày28/6/2012 của Cục Hàng không Việt Nam về việc miễn thuế hải quan đối với độngcơ và phụ tùng thay thế khi mang vào lãnh thổ Việt Nam cho hãng hàng khôngEmirates Airlines là hãng hàng không được chỉ định của Tổng cục Hàng không dândụng (GACA) Các Tiểu vương quốc Ả- Rập thống nhất (UAE). Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Do Cục Hàng không Việt Nam không gửi hồ sơ có liên quan kèmtheo nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xem xét giải quyết đề nghị của quýCục. Tuy nhiên, theo trình bày của Cục Hàng không Việt Nam thì quý Cục đề nghịđược xem xét miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định giữa Chính phủnước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các Tiểu vương quốc Ả Rậpthống nhất về vận chuyển hàng không ký ngày 22/05/2001.

Căn cứ Khoản 5 Điều 105 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khấu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu thì: Hàng hóa miễn thuế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viênđược xét miễn thuế nhập khẩu. Thẩm quyền xét miễn thuế là Tổng cục Hải quan.

Hồ sơ xét miễn thuế, thủ tục, trình tự xét miễn thuế quyđịnh tại Điều 106, 107 Thông tư 194/2010/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hàng không Việt Nam được biếtvà liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để đượcxem xét hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường