BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3362/TCT-CS
V/v: chính sách thuế thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà;
- Công ty TNHH MTV Hoàng Trung Sơn.
(Địa chỉ: 94/62 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Trả lời Công vănsố 1729/CT-THNVDT ngày 11/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 07/CV-HTS ngày 15/04/2014 của Công ty TNHH MTV Hoàng Trung Sơn về vướng mắc vềmiễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều13 Luật Đất đai năm 2003 quy định:

“1. Nhóm đất nôngnghiệp bao gồm các loại đất:

a) Đất trồng câyhàng năm gồm đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàngnăm khác;

b) Đất trồng câylâu năm;

c) Đất rừng sảnxuất”

- Căn cứ theo quyđịnh tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước:

+ Tại khoản 1 vàkhoản 4 Điều 13 quy định:

“1. Đất thuê, mặtnước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuêđất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư.

...4. Miễn, giảmtiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định nàychỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuêđất, thuê mặt nước phải nộp”.

+ Tại khoản 3 Điều14 quy định:

“Điều 14. Miễntiền thuê đất, thuê mặt nước

3. Trong thời gianxây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xâydựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xâydựng độc lập đó; trường hợp không thểtính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xâydựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất”.

- Tại mục VIIThông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi,bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước quy định:

“VII- Bổ sung thêm01 điểm mới (điểm 3); Sửa đổi và thay điểm 3 bằng điểm 4 Mục II Phần C như sau:

“3- Khoản 3 đượchướng dẫn thêm như sau:

Trường hợp ngườithuê đất sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) theodự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thời gian xây dựng cơ bản vườn cây được miễn tiền thuê đất áp dụng đối với từng loại cây thực hiệntheo quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn quy định”.

- Tại khoản 10Điều 3 Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theoQuyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“10. Công trình hạtầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng, gồm:

a) Hệ thống đườnglâm nghiệp: đường ôtô, đường đi bộ hay đường dùng cho công cụ vận chuyển thô sơkhác;

b) Các công trìnhphòng trừ sâu bệnh hại rừng, phòng chưa cháy rừng: đường ranh cản lửa, chòicanh lửa rừng, kênh mương, bể chứa nước, hồ đạp phòng chống chữa cháy rừng;

c) Trạm bảo vệrừng; các biển báo, biển cảnh báo, cọc mốc ranh giới các khu rừng, các tiểukhu, khoảnh và lô rừng;

d) Các công trìnhcơ sở hạ tầng cần thiết khách trong các dự án lâm sinh.”

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, trồng câylâu năm, đất trồng rừng sản xuất theo dự án của cấp có thẩm quyềnphê duyệt thì thời gian xây dựng cơ bản vườn cây đượcmiễn tiền thuê đất áp dụng đối với từng loại cây thực hiện theo quy trình kỹthuật trồng và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntheo quy định tại VIII Thông tư số 141/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đối vớicác hạng mục công trình xây dựng độc lập thì miễn tiền thuê đất theo từng hạngmục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó, trường hợp không thể tính riêng đượcthì tính theo hạng mục côngtrìnhcó tỷtrọng vốn lớn nhất theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số142/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp Công tyTNHH MTV Hoàng Trung Sơn được Nhà nước cho thuê đất để sử dụng vào mục đíchtrồng rừng kết hợp du lịch sinh thái dưới tán rừng theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà. Công ty đã được Sở Tàinguyên & Môi trường đã kýHợp đồngthuê đất số 35/2010/HĐTĐ ngày 26/05/2010. Dự án của Công ty TNHH MTV HoàngTrung Sơn vừa sử dụng đất vào mục đích trồng rừng sản xuất, sản xuất nôngnghiệp (trồng cây lâu năm) và có diện tích đất nông nghiệp khác sử dụng vào mụcđích xây dựng các hạng mục phụ trợ. Nếu tách riêng được diện tích sản xuất nôngnghiệp và diện tích xây dựng hạng mục phụ trợ thì việc xem xét miễn tiền thuêđất được thực hiện theo quy định nêu trên. Đề nghị Cục Thuế căn cứ hồ sơ cụ thểđể xem xét miễn tiền thuêđất theo đúngquy định của pháp luật và thực tế tại địa phương.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà và Công ty TNHH MTV Hoàng Trung Sơn được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Cục QLCS - BTC;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (01b);
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn