VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3362/VPCP –KTN
V/v hợp tác với JICA lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị củaTập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (công văn số 1413/VINACOMIN-HĐTVngày 01 tháng 4 năm 2011); ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 3334/BCT-CNNg ngày 14 tháng 4 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 2495/BGTVT-KHĐTngày 29 tháng 4 năm 2011), Tài chính (công văn số 5635/BTC-QLN ngày 29 tháng 4năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3094/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 5 năm2011) về hợp tác với JICA lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng trungchuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

- Đồng ý về nguyêntắc cho phép Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiến hành ký thỏathận hợp tác tài trợ vốn và nghiên cứu, khảo sát lập Dự án đầu tư Cảng trungchuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long với Sumitomo trên cơ sở các nộidung đã được thống nhất với JICA như đề nghị tại công văn nêu trên.

- Bộ Công Thươngchủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Côngnghiệp Namtrong quá trình ký kết, nghiên cứu và triển khai Dự án bảo đảm tiến độ, chấtlượng, hiệu quả.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN;
- Cục Hàng hải VIệt Nam;
- Công ty CP Đầu tư TK cảng-Kỹ thuật biển;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn;
- Các Vụ: TH, KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5) Tài. 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn