VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3362/VPCP-KTTH
V.v phân bổ hạn ngạch hàng dệt may vào Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thương mại
- Bộ Công nghiệp
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Hiệp hội Dệt may Việt Nam.
- Hội Dệt may thêu đan thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Dệt may thêu đan thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 1465/HĐMTD-TP ngày 01 tháng 7 năm 2003 gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ: Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, đề nghị giải quyết và giải thích một số vấn đề liên quan đến việc phân giao hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ trong năm 2003.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời rõ cho Hội và các doanh nghiệp về những vấn đề Hội và các doanh nghiệp đã kiến nghị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy