TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3363 TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu linh kiện phụ tùng xe máy

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

Kính gửi

- Cục hải quan Quảng Nam
- Cty TNHH TM&SX Hoa Lâm
90 Cao Thắng - Phường 4 - Quận 3 - TP.HCM

Trả lời công văn số 60/HL /04 ngày 07 tháng 7 năm 2004 của Công ty TNHH TM & SX Hoa Lâm về việc áp giá tính thuế mặt hàng linh kiện, phụ tùng xe máy nhập khẩu tại tờ khai số 69/KD /KH ngày 13 tháng 5 năm 2004 để trực tiếp đưa vào sản xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 2762/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 6 năm 2004 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan Quảng Nam kiểm tra hồ sơ gốc hàng nhập khẩu, nếu Công ty xuất trình hồ sơ đăng ký thủ tục nhập nguyên liệu để trực tiếp đưa vào sản xuất kèm theo công văn số 2054/TCHQ-KTTT ngày 07 tháng 5 năm 2004 chậm hơn 5 ngày so với ngày đăng ký tờ khai nhưng chưa được Chi cục hải quan Kỳ Hà tiếp nhận, các điều kiện khác theo đúng quy định tại điểm 2.2 mục 2 phần III thông tư số 08/2002/TT /BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính; Mục II công văn số 3211/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 7 năm 2002 của Tổng cục Hải quan thì giá tính thuế được áp dụng theo giá ghi trên hợp đồng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục hải quan Quảng Nam giải quyết cụ thể.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An