TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3364/CT-TTHT
V/v: Hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH Pouyen Việt Nam
Địa chỉ: D10/89Q Quốc lộ 1A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân
MST: 0300813662

Trả lời văn thư số 0705/2010 ngày 07/5/2010của Công ty về hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ tiết a, điểm 1.1, Mục II, phầnB Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT quy định thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu:

"Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Các trường hợp được coi là xuấtkhẩu theo quy định của pháp luật về thương mại:

+ Hàng hóa gia công xuất khẩutại chỗ theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóaquốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nướcngoài.";

Căn cứ Tiết e, Khoản 1, Điều 33, MụcI, Chương VI Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài quy địnhquyền và nghĩa vụ của bên đối với bên đặt gia công:"Được xuất khẩutại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn;nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo văn bản thỏathuận của các Bên có liên quan, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lýxuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và phải thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩavụ tài chính khác theo quy định của pháp luật."

Căn cứ Khoản 1 và Tiết a, Khoản 2của Điều 41, Mục 3, Chương II, Phần II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu quy định căn cứ để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tạichỗ quy định:

"a) "Hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu tại chỗ" là hàng hóa do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thươngnhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa đótại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác.

b) "Người xuất khẩu tại chỗ"(sau đây gọi tắt là "doanh nghiệp xuất khẩu"): là người được thươngnhân nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam.

c) "Người nhập khẩu tại chỗ"(sau đây gọi tắt là "doanh nghiệp nhập khẩu"): là người mua hàng củathương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định nhận hàng tạiViệt Nam từ người xuất khẩu tại chỗ."

"Đối với sản phẩm giacông;máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tưdư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công: thực hiện theo quy định tạikhoản 3 Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chínhphủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóaquốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nướcngoài."

Căn cứ những quy định được nêutrên, hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ được áp dụng thuế suất thuếGTGT 0% là hàng hóa do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốnđầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) nhận gia công cho thương nhân nướcngoài xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài đó nhưng thương nhân nước ngoài chỉđịnh giao, nhận hàng hóa đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác.

Trường hợp của Công ty mua nguyên liệuđể sản xuất giày, đồng thời xuất bán hộp giày và đế giày là bán thành phẩm chophía nước ngoài nhưng theo sự chỉ định của phía nước ngoài, hàng hóa được giaocho doanh nghiệp tại Việt Nam thì không phải là hàng hóa do Công ty gia côngcho phía nước ngoài được phía nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa đó tạiViệt Nam cho thương nhân Việt Nam khác nên không được xác định là hàng hóa giacông xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động muabán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hànghóa với nước ngoài, không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, khi bán hộp giàyvà đế giày, Công ty lập hóa đơn áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục Thuế thông báo Công ty TNHH PouyenViệt Nam biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng Pháp chế
- Phòng kiểm tra số 2
- Các Phòng Kiểm tra, CCT Q, H
- Lưu: (TTHT, HC)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga