BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------
Số: 3364/TCHQ-PC
V/v:vướng mắc xử lý VPHC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
Trả lời Công văn số 1316/HQHCM-TMXL ngày 24/5/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến xử lý vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Trường hợp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khi tiến hành phúc tập hồ sơ đã thông quan hàng hóa có cơ sở khẳng định doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, gian lận thuế vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ thì xử phạt theo quy định tại điều khoản này.
- Trường hợp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khẳng định doanh nghiệp có hành vi không khai hoặc khai sai tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng … dẫn đến thiếu số thuế phải nộp vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/20/2009 của Chính phủ thì:
+ Nếu trước thời điểm cơ quan Hải quan lập biên bản vi phạm mà doanh nghiệp tự nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định thì xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ và khoản 8 Điều 9 Thông tư số 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính.
+ Nếu doanh nghiệp không tự giác nộp đủ số tiền thuế theo quy định trước thời điểm lập biên bản vi phạm thì xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ và khoản 3 Điều 12 Thông tư số 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGHoàng Việt Cường