BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3364/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu rượu vang

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Đạisứ quán Pháp tại Việt Nam
(57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan Việt Nam xin gửi lời chào trântrọng đến Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam và xin thông báo một việc như sau:

Phúc đáp công hàm số 907/CHAN ngày 28/5/2012 củaĐại sứ quán Pháp về đề nghị xin miễn thuế và phí có liên quan khi nhập khẩurượu vang phục vụ "Lễ hội nếm thử rượu vang truyền thống", Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12, Điều 13 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiểt thi hành một sốđiều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghịđịnh 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Khoản 10, Điều 3, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Thuế giá trị gia tăng; thì:

Trường hợp của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khinhập khẩu rượu vang phục vụ "Lễ hội nếm thử rượu vang truyền thống" thuộcđối tượng chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăngkhâu nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Đại sứ quán Pháptại Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Bộ, vụ CST, vụ PC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường