BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3364/TCT-CS
V/v: miễn tiền sử dụng đất đối với Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời Công văn số 627/CT-THNVDT ngày 16/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc miễn tiềnsử dụng đất đối với Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1,Điều 8, Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ về chính sáchkhuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định:

“Điều 8. Miễn,giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Nhà đầu tưcó dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nằm trong quy hoạch của cơ quan nhànước có thẩm quyền đã phê duyệt được miễnnộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.”

- Tại Điều 18, Phụlục Danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư (Ban hành kèm theoNghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ) quy định:

“18. Xây dựng:khu du lịch sinh thái, khu du lịch quốc gia; khu công viên văn hóa có các hoạtđộng thể thao, vui chơi, giải trí.”

- Tại Quyết địnhsố 1566/QĐ- UBND ngày 25/9/2013 cho phépCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sởsản xuất, kinh doanh để đầu tư thực hiện dự án “Khu nghỉ dưỡng Vận động trườngtại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A”.

- Công ty Cổ phầnDược Hậu Giang được UBND tỉnh Hậu Giang cấp giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tưsố 64121000446 bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theoNghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ.

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Dược Hậu Giang được UBND tỉnh HậuGiang cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày25/9/2013 để đầu tư vào lĩnh vực khu du lịch sinh thái thuộc dự án nông nghiệpđặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đã đượcUBND tỉnh Hậu Giangcấpgiấy xác nhận ưuđãi, hỗ trợ đầu tư số 64121000446 bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nôngnghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủthì Cục Thuế rà soát cụ thể, traođổi vớicác sở ban ngành liên quan để xin ý kiến UBND tỉnh Hậu Giang về việc xử lý miễntiền sử dụng đất đối với Công ty theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủnêu trên.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Vụ Kê khai và Kế toán thuế;
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn