BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3365/LĐTBXH-TCCB
V/v thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: TrườngCao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ tp Hồ Chí Minh

Ngày 08/7/2015, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật côngnghệ thành phố Hồ Chí Minh có Tờ trình số 121/TTr-CĐNKTCN xin chủ trương xétthay đổi chức danh nghề nghiệp từ giáo viên trung học (mã số 15.113) sang giảngviên (hạng III) - mã số V.07.01.03. Căn cứ các quy định về chức danh nghềnghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục cao đẳng công lập, quy địnhvềthay đổi chức danh nghề nghiệp đối vớiviên chức, Bộ đồng ý về chủ trương cho phép Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật côngnghệ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét thay đổi chức danh nghề nghiệp đối vớiviên chức từ giáo viên trung học (mã số 15.113) sang giảng viên (hạng III) - mãsố V.07.01.03 đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Cơ cấu đội ngũ viên chức nói chung theo vị tríviệc làm gắn với từng chức danh nghề nghiệp tương ứng; cơ cấu chức danh nghềnghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục cao đẳng công lập.

2. Việc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp đối vớiviên chức thực hiện theo nguyên tắc: Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổnhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó, viên chứcđược bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào phải có đủ tiêu chuẩn của chức danhnghề nghiệp đó. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp thực hiện thông qua việcxét chuyển chức danh nghề nghiệp đảm bảo bình đẳng, công khai, minh bạch, kháchquan và đúng pháp luật.

3. Trường thực hiện quy trình thay đổi chức danhnghề nghiệp từ giáo viên trung học sang giảng viên theo quy định tại Thông tưsố 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghềnghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức,cụ thể:

- Thủ trưởng đơn vị thành lập Hội đồng xét chuyểnchức danh nghề nghiệp (05 hoặc 07 thành viên, gồm Chủ tịch Hội đồng và các ủyviên Hội đồng trong đó có 01 ủy viên kiêm Thư ký hội đồng);

- Hội đồng thực hiện nhiệm vụ xem xét các văn bằng,chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biếtchuyên môn nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpgiảng viên bằng hình thức thực hành;

- Hội đồng báo cáo Thủ trưởng đơn vị kết quả kiểmtra, sát hạch, trình Bộ.

Bộ thông báo để Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật côngnghệ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định và báo cáo Bộ xem xét, phêduyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huỳnh Văn Tí (để b/c);
- Lưu VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí