BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3365/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc hoàn thuế, không thu thuế hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. HảiPhòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3138/HQHP-TXNK ngày 07/6/2012của Cục Hải quan TP. Hải Phòng trình bày vướng mắc trong việc tiến hành thanhkhoản hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu đã tái xuấttheo loại hình xuất kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Đức Dũng và Công tyTNHH Mỹ nghệ Nam Việt Trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưSau:

Căn cứ khoản 4 Điều 52; khoản 8 Điều 112; khoản 3 Điều 120Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hưóng dẫn về thủ tụchải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Điểm b khoản 3 công văn số 1079/BTC-CST ngày 21/1/2011 và công văn 5468/BTC-TCHQ ngày 4/5/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế xuất khấu gỗ đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu sau đó xuất khẩunhưng doanh nghiệp xuất khẩu không trực tiểp nhập khẩu gỗ mà mua của doanhnghiệp nhập khẩu khác.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm trahồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiềnhàng... liên quan đến lô hàng xuất khẩu của Doanh nghiệp tư nhân Đứ'c Dũng vàCông ty TNHH Mỹ nghệ Nam Việt Trường, nếu kết quả kiểm tra xác định các lô hànggỗ xuất khẩu của Công ty có nguồn gốc nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu đã thực táixuất và hồ sơ đáp ứng điều kiện quy định tại công văn số 5468/BTC-TCHQ thì xửlý không thu thuế xuất khẩu (hoặc hoàn thuế xuất khẩu nếu đã nộp) cho Công tytương ứng với hàng hóa đã tái xuất. Trường hợp không đủ điều kiện và không đápứng quy định thì không xem xét hoàn thuế hoặc không thu thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòngbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường