VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3365/VPCP-KTTH
V/v lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Du lịch.

Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 7459/VPCP-KTTH ngày 20tháng 12 năm 2006 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn SinhHùng yêu cầu Tổng cục Du lịch phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tậptrung làm nhanh Báo cáo đánh giá môi trường Chiến lược phục vụ Dự án "Điềuchỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam tới năm 2010" theoquy định tại Luật bảo vệ môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyếtđịnh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, Văn phòng Chính phủ chưa nhận đượcBáo cáo nêu trên của Tổng cục Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủtướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Tổng cục du lịch và Bộ Tàinguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướngThường trực Nguyễn Sinh Hùng tại công văn nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP;
các Vụ: TH, BXDPL, CN,
- Lưu: VT, KTTH (3).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy