VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3366/VPCP-KGVX
V/v điều chỉnh thời hạn trình đề án của Quý II năm 2013

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại văn bản số 1298/BVHTTDL-VP ngày 12 tháng 4 năm 2013 về việcđổi tên và điều chỉnh thời hạn trình đề án của Quý II năm 2013, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch đổi tên đề án "Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thểdục, thể thao cơ sở và cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2012- 2020" thành "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế vănhóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020", tiếp tục hoàn chỉnh đề án,trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2013; hoàn thiện đề án "Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ về hệ số tiền lương tăng thêm từ nguồn chi thườngxuyên của ngân sách nhà nước (giai đoạn 2014 - 2015) đối với công chức, viênchức và người lao động làm việc tại Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dântộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch", trình Thủ tướng Chínhphủ trong Quý II năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT; Vụ Tổng hợp;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định