BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3368/BNN-TCLN
V/v lập dự án và thành lập BQL rừng đặc dụng Phia Oắc-Phia Đén

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được văn bản số 1830/UBND-NL ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnhCao Bằng về việc lập dự án và thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc-PhiaĐén. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã thống nhất với tỉnh về chủ trương xây dựng Dự án và thành lập Ban quảnlý rừng đặc dụng này tại văn bản số 1871/BNN-TCLN ngày 17/6/2010 và sẽ chỉ đạoViện Điều tra Quy hoạch rừng giúp tỉnh xây dựng Dự án theo đề nghị của tỉnh.

- Về kinh phí để lập Dự án theo quyđịnh hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh CaoBằng có kế hoạch và các văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Tài chính giải quyết hỗ trợ vốn cho địa phương theo kế hoạch hàng năm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn phúc đáp Ủy ban nhân dân Tỉnh được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị