VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3368/VPCP-KTTH
V/v tiếp tục trao đổi khách du lịch với thị trường Trung Quốc và Hồng Kông

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Công an;
- Quốc phòng, Y tế;
- Tổng cục Du lịch.

Về đề nghị của Tổng cục Du lịch (công văn số 841/TVDL ngày 30 tháng 6 năm 2003) về việc trao đổi khách với thị trường Trung Quốc và Hồng Kông, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Du Lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và tổ chức người Trung Quốc có giấy thông hành xuất- nhập cảnh do Trung Quốc cấp vào nước ta tham quan du lịch, trình Thủ tướng Chính phủ để thay thế Quyết định số 229/1998/QĐ-TCDL ngày 02 tháng 7 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Trong quá trình soạn thảo, Bộ ngoại giao cần trao đổi với phía Trung Quốc để có những đối sách phù hợp. Việc này cần được hoàn thành chậm nhất là trong tháng 8 năm 2003.

2. Trong khi chờ ban hành Quyết định mới, đồng ý với đề nghị của Tổng cục Du lịch cho phép tiếp tục thực hiện việc cho người Trung Quốc có giấy thông hành xuất - nhập cảnh (mẫu cũ) vào nước ta tham quan du lịch theo Quyết định số 229/1998/QĐ-TCDL ngày 02 tháng 7 năm 1998.

Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Tổng cục Du lịch và các địa phương có cửa khẩu đón khách du lịch Trung Quốc theo Quyết định số 229/1998/QĐ-TCDL ngày 02 tháng 7 năm 1998 có trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ về mặt y tế, tuyệt đối không đề người bị nhiễm bệnh SARS vào nước ta.

Văn phòng chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy