BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 337/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 1089/CHQTTH-NVngày 29/12/2009 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc miễn thuếhàng nhập khẩu tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ, mục 6,điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Danh mục vật tư xây dựngtrong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: mặt hàng vật liệu chịu lửa các loại và vật liệuđồng dẫn điện các loại nêu tại công văn số 1089/CHQTTH-NV của Cục Hải quan ThừaThiên Huế nêu trên thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Do đó trường hợp doanh nghiệp nhậpkhẩu mặt hàng này như trình bày của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tại công văn số1089/CHQTTH-NV ngày 29/12/2009 không thuộc đối tượng được miễn thuế theo quyđịnh.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan Thừa Thiên Thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông