BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3370/TCHQ-GSQL
V/v: XNK tại chỗ máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 233/HQBD-NV ngày 21/05/2003 của Cục Hảiquan Bình Dương về việc vướng mắc thủ tục XNK tại chỗ của Công ty TNHH HONGKYViệt Nam, công văn số 0692/HQĐN ngày 25/06/2003 của Cục Hải quan Đồng Nai vềviệc nhập khẩu đầu tư tại chỗ, sau khi trao đổi với Bộ Thương mại, Tổng cục cóý kiến như sau:

Việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ký hợp đồng bánsản phẩm cho thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao hàng cho doanh nghiệpđầu tư nứơc ngoài tại Việt Nam để tạo tài sản cố định, không thuộc đối tượngđược xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày15/12/2000 của Bộ Thương mại.

Do vậy, việc bán sản phẩm của công ty TNHH HONGKY cho thươngnhân nước ngoài và chỉ định giao hàng cho Công ty Johnson Wood để tạo tài sảncố định không thuộc đối tượng được xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Quyếtđịnh số 153/2002/QĐ /BTC ngày 17/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hùng