ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3370/UBND-XD
V/v công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Định năm 2007

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Các Sở, ban, đơn vị trong tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố;
- Các đơn vị hoạt động công ích đô thị.

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chínhphủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 94/TT-SXD ngày 10/10/2007về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Định năm 2007,

UBND tỉnh Bình Định công bố tập Đơn giá dịch vụ công ích đôthị tỉnh Bình Định năm 2007 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sửdụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Hướng dẫntại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: XD, TP, TC;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Bình Định; TT Công báo;
- Lãnh đạo VP + CV;
- Lưu: VT, K14.

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà