BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3371/BNN-KH
V/v Xuất Dự trữ quốc gia hóa chất Sát trùng Benkocid phòng trừ dịch bệnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- UBND các tỉnh: Bình Phước, An Giang, Kiên Giang, Gia Lai.
- Cục Thú y
- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1877/QĐ-TTgngày 13 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thuốc sát trùng dựtrữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương phòng chống dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH một thành viênThuốc thú y Trung ương thực hiện xuất không thu tiền 33.000 lít sát trùng Benkocidđể hỗ trợ cho tỉnh Bình Phước 10.000 lít, tỉnh An Giang 8.000 lít, Kiên Giang5.000 lít và tỉnh Gia Lai 10.000 lít kịp thời phòng chống dịch bệnh gia súc.

2. Công ty TNHH một thành viênThuốc thú y Trung ương đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hóa chất sát trùng Benkocidvà tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm tỉnh được thuậnlợi; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; kịp thờibáo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùng Benkocid về Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phíbốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia vàbáo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp đủ kinh phí.

3. Cục Thú y có trách nhiệm chỉđạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và Công ty TNHH một thành viên Thuốc Thú yTrung ương thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuấtvà sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thời đảm bảo chất lượng hóa chất sát trùngđể cung ứng cho tỉnh phòng trừ dịch bệnh.

4. Đơn vị tiếp nhận hóa chấtsát trùng Benkocid dự trữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấyủy quyền của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND các tỉnh: Bình Phước, AnGiang, Kiên Giang, Gia Lai chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hóachất sát trùng Benkocid đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chốngdịch bệnh gia súc không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiệnvề Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần