TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3372/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Saigon Riverside,
2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM.
Mã số thuế: 0300811802

Trả lời văn thư ngày 14/03/2011 củaCông ty về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010 đối với ngưới nước ngoàilà cá nhân cư trú của Việt Nam, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 1 Mục I; Điểm 1 Mục VIPhần A; Điểm 2.9 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của BộTài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

“Cá nhân cư trú là người đáp ứng mộttrong các điều kiện sau đây:

1.1. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngàytrở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngàyđầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó, ngày đến và ngày đi được tính là 01(một) ngày. Ngày đến và ngày đi được xác định căn cứ vào chứng thực của cơ quanquản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân đó khiđến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngàythì được tính chung là một ngày cư trú.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

1.2. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

1.2.1. Có nơi ở đăng ký thường trútheo quy định của pháp luật về cư trú:

a) Đối với công dân Việt Nam: nơi ở đăng ký thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định không có thờihạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký cư trú theo quy định của Luật cư trú.

b) Đối với người nước ngoài: nơi ởthường xuyên của người nước ngoài là nơi đăng ký và được ghi trong Thẻ thườngtrú hoặc Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

1.2.2. Có nhà thuê để ở tại Việt Namtheo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngàytrở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:

a) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ởđược đăng ký thường trú, hoặc không được cấp Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú theohướng dẫn nêu trên, nhưng có tổng số ngày thuê nhà theo hợp đồng thuê từ 90ngày trở lên trong năm tính thuế cũng thuộc đối tượng là cá nhân cư trú, kể cảtrường hợp thuê ở nhiều nơi.

b) Nhà thuê để ở bao gồm cả trườnghợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơquan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê chongười lao động”;

“Đối với cá nhân cư trú:

1.1. Kỳ tính thuế theo năm: áp dụngđối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp trong năm dương lịch, cánhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế được tính theonăm dương lịch.

Trường hợp trong năm dương lịch, cánhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kểtừ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuếđầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại ViệtNam. Từ năm thứ hai, năm tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

...”;

“Khai thuế đối với cá nhân cư trú cóthu nhập phát sinh tại nước ngoài:

Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuếphát sinh tại nước ngoài phải khai và nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thunhập cá nhân.

Trường hợp thu nhập phát sinh tạinước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thunhập cá nhân của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuếđược trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác địnhbằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịuthuế”.

- Căn cứ Điểm 3, Điểm 5 Mục I Côngvăn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuếthu nhập cá nhân năm 2010:

“Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiềnlương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh phải khai quyết toán thuế TNCN trongcác trường hợp:

+ Có số thuế phải nộp lớn hơn sốthuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp;

+ Có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa”;

“Cá nhân cư trú là người nước ngoàikhi kết thúc Hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh phải thực hiệnquyết toán thuế với cơ quan thuế. Trường hợp, người nước ngoài trong năm dươnglịch, là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì phải quyết toán thuế từ đầu năm dươnglịch đến tháng rời khỏi Việt Nam và được trừ số thuế thu nhập cá nhân đã nộptại nước ngoài theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, trừ trường hợpHiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai nước có quy định khác”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp cánhân là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc tại Công ty trong năm 2010, nếutrong năm dương lịch 2010 cá nhân này có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên(là cá nhân cư trú tại Việt Nam) thì phải quyết toán thuế TNCN từ đầu năm ngày01/01/2010 đến ngày cuối năm 31/12/2010 (trường hợp trong năm 2010 rời Việt Namthì chỉ quyết toán thuế đến tháng rời khỏi Việt Nam) cho phần thu nhập phátsinh tại Việt Nam và phát sinh tại nuớc ngoài. Trường hợp khi quyết toán thuếnăm 2010, chưa xác định được số thuế TNCN đã nộp tại nước ngoài được trừ theoquy định (do thời hạn quyết toán thuế và thời hạn nộp thuế không trùng với thờihạn quyết toán thuế tại Việt Nam), chưa có chứng từ chứng minh số thuế đã nộptại nước ngoài thì tạm thời người nước ngoài này không được trừ vào số thuếphải nộp theo Luật thuế TNCN của Việt Nam.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng Pháp chế
-Phòng Kiểm tra thuế số 2
-Lưu (TTHT, HC)
0409 (38429-14/03/11)-CTT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga