BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3372/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết khiếu nại MS máy xay dược liệu

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Công ty TNHH Dược phẩm thiết bị y tế Anh Sơn
(134 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội)
- Công ty Địa Cầu
(Số 10, tổ 3, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 175/03 ngày 25/5/2003 của Công ty TNHH dược phẩm thiết bị y tế Anh Sơn và công văn số 01/TCHQ ngày 03/6/2003 của Công ty Địa Cầu về mã số thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng máy xay dược liệu, máy rây bột dược liệu và máy nhào trộn dược liệu nhập khẩu theo các tờ khai hải quan số 1197/NK /KD/HN ngày 24/4/2003 và số 1587/NK /KD/HN ngày 27/5/2003 tại Cục Hải quan Lạng Sơn. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tham khảo Chú giải Hệ thống điều hoà (H.S) của Tổ chức Hải quan Thế giới và ý kiến tham gia của Tổng Cục thuế ngày 09/7/2003.

Mặt hàng nhập khẩu được xác định là máy xay dược liệu (hoặc máy nghiền dược liệu), máy rây bột dược liệu và máy nhào trộn dược liệu thuộc nhóm 84.79, mã số 847982.00, có thuế nhập khẩu ưu đãi 0% (không phần trăm).

Công văn này thay thế công văn số 5249/TCHQ-KTTT ngày 24/10/2002 của Tổng cục Hải quan, hướng dẫn việc áp mã số và thuế suất thuế nhập khẩu máy nghiền dược liệu.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH dược phẩm thiết bị y tế Anh Sơn, Công ty Địa Cầu biết và phối hợp với Cục Hải quan Lạng Sơn để thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn