BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3373/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 1075/CT-AC ngày 12/7/2006 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc xử lý vi phạm xuất hóa đơn ghi lùi ngày tại thời điểm doanh nghiệp xuất hóa đơn cho người mua hàng thì 60 số hóa đơn vẫn còn trong kho của cơ quan thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Hành vi ghi sai ngày tháng trên hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày04/11/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

2/ Đối với số hóa đơn vi phạm nêu trên không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT cũng như không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp hành vi vi phạm về hóa đơn nêu trên dẫn đến trốn thuế thì bị truy thu đủ số thuế trốn và bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương