VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 3373/VPCP-KGVX
V/v: xin phép tổ chức Hội nghị biểu dương các chiến sỹ cách mạng, chiến sỹ yêu nước bị dịch bắt và tù đày
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1384/LĐTBXH - NCC ngày 06 tháng 5 năm 2011 về việc xin phép tổ chức Hội nghị biểu dương các chiến sỹ cách mạng, chiến sỹ yêu nước bị địch bắt và tù đày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
Đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung và thời điểm tổ chức Hội nghị trong năm 2012.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các vụ: NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), md.21
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ