TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33755/CT-HTr
V/v : Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Đại Bắc
Mã số thuế: 0101048047
Địa chỉ: số 11 Đường Công nghiệp 4, Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Trảlời công văn số 318/CV- DBG ngày 17/6/2014 của Công ty TNHH Đại Bắc hỏi về lậphoá đơn GTGT khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, Cục thuế Thành phố Hà Nội cóý kiến như sau:

-Căn cứ Điểm 2.2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn đối với cơ sở nhận nhập khẩuuỷ thác ;

-Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014 ngày17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (cóhiệu lực từ ngày 01/6/2014).

+Tại Điều 16 quy định về lập hoá đơn:

"1.Nguyên tắc lập hóa đơn

a)Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa,dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

...

2.Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a)Tiêu thức "Ngày tháng năm " lập hóa đơn

Ngàylập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặcquyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưathu được tiền.

...

Ngàylập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phùhợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanhthu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờkhai hải quan.

b)Tiêu thức "Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán", "tên, địachỉ, mã số thuế của người mua ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

...

c)Tiêu thức "Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơngiá, thành tiền ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏtrống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máytính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

Trườnghợp người bán quy định mã hàng hóa, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hóa đơn phảighi cả mã hàng hóa và tên hàng hóa.

Cácloại hàng hóa cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trênhóa đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký phápluật có yêu cầu.

...

d)Tiêu thức "người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) "

Trườnghợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủyquyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóađơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

đ)Tiêu thức "người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) "

...

Khilập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trênhóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.

e)Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồngtiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trườnghợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng sốtiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ngườibán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giágiao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhànước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trườnghợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giáchéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

...

+Tại Điểm 2.2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tàichính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong một số trường hợp:

"2.2.Tổ chức xuất nhập khẩu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhậpkhẩu hàng hóa ủy thác cho các cơ sở khác, khi trả hàng cơ sở nhận ủy thác lậpchứng từ như sau:

Cơsở nhận nhập khẩu ủy thác khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, nếu đã nộp thuếGTGT ở khâu nhập khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT để cơ sở đi ủy thác nhập khẩu làmcăn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa ủy thác nhập khẩu.Trường hợp cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu,khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, cơ sở lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyểnnội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hànghóa trên thị trường. Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóanhập khẩu ủy thác, cơ sở mới lập hóa đơn theo quy định trên.

Hóađơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác ghi:

(a)Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hóa thực tế nhập khẩu theo giáCIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phải nộp theo chế độquy định ở khâu nhập khẩu (nếu có).

(b)Thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu.

(c)Tổng cộng tiền thanh toán (= a + b)

Cơsở nhận nhập khẩu ủy thác lập hóa đơn GTGT riêng để thanh toán tiền hoa hồng ủythác nhập khẩu. "

Căncứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau: Trườnghợp Công ty ký hợp đồng nhập khẩu uỷ thác hàng hoá với khách hàng thì khi trảhàng hoá nhập khẩu uỷ thác, Công ty phải lập hoá đơn theo quy định tại Điểm 2.2Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BộTài chính (có hiệu lực đến ngày 31/5/2014).

Từngày 01/6/2014 đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Đềnghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra Thuế số 4 - Cục thuế TP Hà Nội để đượchướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Cụcthuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Đại Bắc biết và thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến