VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3376/VPCP-ĐMDN
V/v Sáp nhập DNNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,
- Tổng công ty Dệt-May Việt Nam.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá (công văn số 843/Uỷ ban Nhân dân-ĐMDN ngày 20 tháng 3 năm 2003) và Tổng công ty Dệt-May Việt Nam (tờ trình số 925/TT-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2003) về việc sáp nhập Xí nghiệp May Bỉm Sơn vào công ty May 10, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc sáp nhập Xí nghiệp May Bỉm Sơn (thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá) vào công ty May 10 (đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam).

- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá căn cứ quy định hiện hành ban hành Quyết định việc sáp nhập doanh nghiệp nêu trên,

- Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Công nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Tổng công ty Dệt May Việt Nam biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông