BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3377/BGDĐT-ĐTVNN
V/v thực hiện Quyết định 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 15/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết địnhsố 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, cóhiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2013. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đãgiao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học choGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, quy định cụ thể về điều kiện và trình tự thủtục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Để triển khaiQuyết định 05/2013/QĐ-TTg Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số vấn đề cụthể sau:

1. Các Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các tổ chức đangcung cấp dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thực hiện đăng ký hoạt động theoquy định. Trường hợp người đứng đầu và người trực tiếp làm công việc tư vấn duhọc (sau đây gọi tắt là tư vấn viên) của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du họccòn thiếu giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du họcthì Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học sắpxếp cho tư vấn viên đăng ký tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ tư vấn do cơ sở đàotạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức. Thông tin chi tiết về khóađào tạo nghiệp vụ xem tại trang web www.vied.vn từ tháng 7/2013 (dự kiến). SởGiáo dục và Đào tạo chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn duhọc cho các tổ chức đã có đầy đủ giấy tờ hồ sơ quy định tại Điều 11 Quyết định05/2013/QĐ-TTg .

2. Điểm c, khoản 2, Điều 10 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quyđịnh tổ chức dịch vụ tư vấn du học phải có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảogiải quyết các trường hợp rủi ro, có tiền ký quỹ tối thiểu năm trăm triệu đồngtại ngân hàng thương mại. Như vậy, nếu tổ chức đó có nhiều chi nhánh hoạt độngtại các địa phương khác nhau thì chi nhánh này vẫn phải tuân thủ quy định nêutrên và phải thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụsở, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 1, Điều 12 Quyết định05/2013/QĐ-TTg .

3. Các đơn vị sự nghiệp muốn tổ chức hoạt động tư vấn du họcthì phải có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học được cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt bằng văn bản. Các Sở Giáo dục và Đào tạo không cấp giấy chứng nhậnđăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức sự nghiệp khi chưa có đủcác điều kiện theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêncứu kỹ các quy định của Quyết định 05/2013/QĐ-TTg đặc biệt là các điều khoảntại Chương III - Quản lý dịch vụ tư vấn du học, bố trí nhân lực và chuẩn bị cácđiều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để thẩm định hồ sơ và cấpgiấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi nhận được đề nghị.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định05/2013/QĐ-TTg nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, đề nghị các Sở Giáo dục vàĐào tạo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Đào tạo với nước ngoài) để báocáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Trần Quang Quý (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Lư­u: VT, ĐTVNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
Nguyễn Xuân Vang