BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3378/BTP-BTTP
V/v hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 547/STP ngày 21 tháng 7 năm2010 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long về việc đề nghị hướng dẫn cách giải quyết 2đơn khiếu nại, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 58 xử lý vi phạm đối với công chứng viên và Điều64 giải quyết tranh chấp của Luật công chứng năm 2006 quy định thì:

Công chứng viên vi phạm quy định của Luật này thì tùy theotính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truycứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy địnhcủa pháp luật.

Trong trường hợp giữa người yêu cầu công chứng và công chứngviên, tổ chức hành nghề công chứng có tranh chấp liên quan đến hoạt động hànhnghề công chứng thì các bên có quyền khởi kiện vụ việc ra Tòa án để giải quyếttranh chấp đó.

Như vậy, để giải quyết đơn khiếu nại của công dân, Sở Tưpháp tiến hành thanh tra, thu thập đầy đủ hồ sơ công chứng để xem xét, xácminh. Nếu có cơ sở pháp lý công chứng viên vi phạm pháp luật về công chứng thìtiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp phát hiện thấy hợp đồng đãcông chứng có nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội gâythiệt hại đến quyền, lợi ích của những người liên quan trong hợp đồng thì hướngdẫn cho người có quyền lợi bị thiệt hại khởi kiện ra Tòa án giải quyết theo quyđịnh của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến