BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3378/TCT-CS
V/v lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ của Big C Thăng Long

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long (Số 222 Trần Duy Hưng, Hà Nội).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số196 ngày 13/6/2011 của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị BigC Thăng Long và công văn số 5749/BTC-CST ngày 5/5/2011 chuyển công văn hỏi củaCông ty TNHH Cavil Retail Limited đề nghị hướng dẫn sử dụng hóa đơn. Về vấn đềnày, sau khi có ý kiến của Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ kế toánvà kiểm toán thuộc Bộ Tài chính và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.11 mục IV phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập hóađơn GTGT đối với ngành kinh doanh bán lẻ:

“2.11. Cơ sở kinh doanh trực tiếpbán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị thấp dưới mức quy định không phảilập hóa đơn, nếu người mua yêu cầu cung cấp hóa đơn thì phải lập hóa đơn theoquy định, trường hợp không lập hóa đơn thì phải lập Bảng kê bán lẻ. Cuối ngàycơ sở kinh doanh căn cứ Bảng kê bán lẻ để lập hóa đơn làm căn cứ tính thuế”;

Tại điểm 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập hóa đơn GTGTđối với trường hợp bán xăng dầu (bán lẻ):

“Trường hợp khi bán hàng hóa, cungứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặckhông cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn vàghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địachỉ, mã số thuế”.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻxăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lậpchung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinhtrong ngày”.

Theo trình bày của Công ty TNHHThương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long, đối tượng khách hàngchủ yếu của các siêu thị của Công ty là người tiêu dùng cuối cùng, các siêu thịcủa Công ty đều sử dụng Phần mềm tính tiền, khách hàng mua hàng tại các siêuthị đều được cung cấp Phiếu tính tiền được in ra 1 liên duy nhất, trên Phiếutính tiền có các tiêu thức: Tên, địa chỉ, MST của doanh nghiệp kinh doanh siêuthị; tên hàng hóa, giá trị, số lượng, thuế suất thuế GTGT; tổng tiền thanhtoán; tên nhân viên thu ngân, số thứ tự của phiếu, quầy thu ngân … Dữ liệu trênPhần mềm tính tiền (hoặc Phần mềm bán hàng) được lưu trữ để phục vụ công tácquản trị nội bộ. Việc đối chiếu tiền - hàng được đối chiếu khớp giữa ba bộphận: Thu ngân, Quỹ và Kế toán. Cuối ngày, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế vàDịch vụ siêu thị Big C Thăng Long in Bảng tổng hợp bán hàng làm căn cứ hạchtoán kế toán.

Căn cứ các quy định tại Thông tư số153/2010/TT-BTC và đặc điểm của ngành kinh doanh siêu thị bán lẻ nêu trên, Tổngcục Thuế giao Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra thực tế, nếu đơn vị đáp ứngcác điều kiện nêu trên thì hướng dẫn đơn vị:

- Đối với những khách hàng mua hàngtại các siêu thị của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big CThăng Long, khi khách hàng thanh toán, siêu thị lập và giao Phiếu tính tiềnđược in từ Phần mềm tính tiền cho khách hàng.

- Đối với khách hàng có nhu cầu lấyhóa đơn GTGT thì Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big CThăng Long phải lập và giao hóa đơn cho khách hàng (kể cả những khách hàng muahàng hóa có giá trị dưới 200 nghìn nhưng có yêu cầu lấy hóa đơn GTGT). Nhữngkhách hàng không yêu cầu lấy hóa đơn GTGT, cuối ngày, căn cứ trên tổng giá trịPhiếu tính tiền doanh nghiệp được lập chung một (01) hóa đơn cho tổng doanh thungười mua không lấy hóa đơn GTGT phát sinh trong ngày. Chỉ tiêu người mua trênhóa đơn ghi rõ là khách hàng mua lẻ không lấy hóa đơn.

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế vàDịch vụ siêu thị Big C Thăng Long chịu trách nhiệm về tính chính xác của sốliệu trên hóa đơn GTGT và các Phiếu tính tiền in ra từ Phần mềm tính tiền đểđảm bảo toàn bộ giá trị bán hàng đều được hạch toán ghi sổ kế toán và kê khaithuế. Dữ liệu bán hàng phải đảm bảo lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểmtra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nộihướng dẫn đơn vị thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướngmắc, đề nghị Cục thuế báo cáo về Tổng cục Thuế để xử lý kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Cavil Retail Limited;
- Vụ PC (1), CST, CĐKT (BTC);
- Vụ DNL, KK, PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn