BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3379/BGDĐT-VP
V/v: Gửi bài, cung cấp thông tin về các gương tiêu biểu trong giáo dục

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp CN

Trong2 năm 2007, 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Nhà Xuất bản Giáo dục tổ chức biêntập các bài viết của các đơn vị sở, trường gửi về và đã xuất bản 2 cuốn sách:“Những gương mặt giáo dục Việt Nam 2007” và “Những gương mặt giáo dục Việt Nam2008”. Các sách này đã gửi biếu các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương,cấp phát tới tất cả các đơn vị quản lý giáo dục và các nhà trường từ mầm nonđến đại học để tuyên truyền và học tập các gương tiêu biểu đăng trong sách. Tuynhiên, chất lượng các bài viết chưa đều, nhiều bài chỉ là bản báo cáo thànhtích. Vì vậy chưa có sức lôi cuốn người đọc, nhiều gương tiêu biểu xuất sắcnhưng được viết một cách khô khan, mờ nhạt, hiệu quả tuyên truyền cổ vũ, nhânrộng điển hình chưa đáp ứng yêu cầu.

Đểtiếp tục động viên, cổ vũ cho các cuộc vận động và phong trào lớn đang đượctriển khai có kết quả trong ngành giáo dục (Cuộc vận động “Hai không”, Cuộc vậnđộng “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Phong trào“Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập giúp học sinh vùng khó khăn”), ghi nhậnnhững tấm gương lao động sáng tạo, những tấm lòng cao cả tâm huyết với sự nghiệp“trồng người”, dạy và học xuất sắc của cán bộ quản lý giáo dục, các nhà giáo,của học sinh, sinh viên, ngày 24/3/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với HộiNhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Nhà Xuấtbản Giáo dục Việt Nam phát động Cuộc thi truyện ngắn, bút ký, phóng sự vềngành giáo dục. Cuộc thi nhằm khuyến khích, động viên các nhà văn, nhàbáo, nhà giáo và các cây bút khác tham gia viết về ngành giáo dục; mong muốn cóthêm nhiều tác phẩm truyện, ký, phóng sự hay để tuyên truyền rộng rãi trongngành và toàn xã hội về các tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục.

Cáctruyện ngắn, bút ký, phóng sự dự thi được chọn đăng trên Báo Văn nghệ củaHội nhà văn Việt Nam, Báo Nhà báo và Công luận của Hội Nhà báo Việt Nam,Báo Giáo dục và Thời đại của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùngvới các bài viết sinh động về gương “người tốt việc tốt” do cácđơn vị chọn, giới thiệu gửi về Bộ hàng năm (như tinh thần Công văn số: 2958/BGDĐT-VP ngày 6/4/2007Hướng dẫn chọn, viết, gửi bài “Gương mặt giáodục Việt Nam”), các tác phẩm dự thi có chất lượng, các tác phẩm đoạtgiải sẽ được chọn đăng trong cuốn “Những gương mặt giáo dục Việt Nam2009”.

Đềnghị các Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Đạihọc, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉđạo:

1.Gửi bài có chất lượng cho cuốn sách “Những gương mặt giáo dục ViệtNam năm 2009”, gửi về: Phòng Báo chí – Tuyên truyền, Văn phòng BộGD&ĐT, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

2.Giới thiệu các tấm gương người tốt việc tốt của đơn vị, tạo điều kiện cho cácnhà văn, nhà báo thâm nhập thực tế để có tư liệu sáng tác truyện ngắn, viết bútký, phóng sự hưởng ứng cuộc thi nói trên, giúp cho các tác phẩm dự thi có nộidung phản ánh trung thực, khách quan, sinh động về hoạt động của ngành, về cácgương tiêu biểu của đơn vị.

3.Tạo điều kiện để cán bộ quản lý giáo dục, các thầy giáo, cô giáo, học sinh,sinh viên có điều kiện đọc các tác phẩm dự thi đăng trên các báo: Báo Văn nghệ,Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Nhà báo và Công luận – là các tờ báo được Ban Chỉđạo cuộc thi chọn đăng các tác phẩm dự thi phục vụ tuyên truyền phổ biến rộngrãi các gương tiêu biểu của ngành giáo dục được phản ánh thông qua các tác phẩmdự thi.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi;
- Hội NVVN, Hội NBVN, CĐGDVN, NXBGDVN;
- Báo: VN, NB&CL, GD&TĐ;
- Phòng BC-TT;
- Lưu VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận