BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 3379/TCHQ-KTTT
V/v nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn kèm sản phẩm xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1228/HQĐN-NVngày 16/6/2008 của Cục Hải quan Đồng Nai về thuế nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh đểgắn hoặc đóng gói đồng bộ với sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu mua trongnước, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế: Vấn đềCục Hải quan Đồng Nai hỏi đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm 5.1 mục I Phần EThông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu. Theo hướng dẫn tại điểm này, thì: “Sản phẩm hoàn chỉnh do doanh nghiệp nhậpkhẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng gói chung với sản phẩm xuất khẩuthành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài” thuộc loại vật tư, nguyênliệu được xét hoàn thuế nhập khẩu.

2. Về đăng ký loại hình: Theoquy định tại Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001 của Tổng cục Hảiquan về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hóa XNK; thì: Sản phẩm hoàn chỉnh nhậpkhẩu đề gắn vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng gói chung với sản phẩm xuất khẩuthành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài được đăng ký loại hình tờkhai sản xuất hàng xuất khẩu (SXXK) và chịu sự quản lý theo dõi, xét hoàn thuếtheo loại hình sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc