BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 338/BHXH-CSYT
V/v: thanh toán chi phí mổ Phaco tại bệnh viện huyện

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được báo cáocủa Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về nhữngkhó khăn vướng mắc trong việc thanh toán chi phí Phẫu thuật đục thuỷ tinh thểbằng phương pháp Phaco do các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh phối hợp thựchiện tại các bệnh viện huyện của địa phương.

Để việc tham toán chi phí KCB theo đúng quy định, đồng thờitạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh BHYT trong việc khám chữa bệnh, đặc biệtlà miền núi, vùng sâu, vùng xa, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiệnnhư sau:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất với Sở Y tế chỉ đạo cáccơ sở KCB tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm mắt hoặc Trung tâmphòng chống các bệnh xã hội của tỉnh…)

- Xây dựng kế hoạch phối hợp mổ đục thuỷ tinh thể bằngphương pháp Phaco tại các bệnh viện huyện trình Sở Y tế phê duyệt, trong đó nêucụ thể phần kinh phí do ngân sách của tỉnh hoặc các nguồn tài trợ khác (nếu có)hỗ trợ người bệnh mổ Phaco (hỗ trợ tiền tàu xe, ăn, ở, tiền kỹ thuật mổ, tiềnthuỷ tinh thể nhân tạo . . .);

- Thông báo kế hoạch phối hợp mổ đục thuỷ tinh thể bằngphương pháp Phaco tại các bệnh viện huyện đã được Sở Y tế phê duyệt cho Bảohiểm xã hội tỉnh.

2. Sau khi nhận được kế hoạch phối hợp mổ đục thuỷ tinh thểbằng phương pháp Phaco tại các bệnh viện huyện của các cơ sở KCB tuyến tỉnh,Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị các cơ sở KCB thông báo cho Bảo hiểm xã hội tỉnhthời gian triển khai cụ thể để chỉ đạo các phòng liên quan (hoặc Bảo hiểm xãhội huyện) tổ chức giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định.

3 . Việc tổng hợp chứng từ thanh toán như sau:

- Bệnh viện huyện nơi phối hợp với cơ sở KCB tuyến tỉnh thựchiện mổ đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco tổng hợp chi phí mổ Phaco củangười bệnh BHYT để thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định,đảm bảo đúng và đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT;

- Thanh toán tiền dịch vụ Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằngphương pháp Phaco, tiền giường bệnh, tiền xét nghiệm cận lâm sàng… theo giáđược cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện tại bệnh viện huyện; thanh toán tiềnthuốc, vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế (VTYTTH, VTTT) theo giá mua vàocủa bệnh viện huyện nhưng không vượt giá đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

- Không tổng hợp thanh toán phần chi phí đã được ngân sáchcủa tỉnh hoặc các nguồn tài trợ khác (nếu có) hỗ trợ. Trường hợp nguồn ngânsách của tỉnh hoặc các nguồn tài trợ khác không nêu cụ thể hỗ trợ cho khoản chinào thì tổng hợp thanh toán như sau:

Chi phí xét thanh toán (A) = Tổng chi phí theo chế độ BHYT -Kinh phí hỗ trợ

Phần cùng chi trả của người bệnh sẽ là 5% x (A) hoặc 20% x(A).

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương thực hiện theo hướng dẫn trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn,vướng mắc báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
Như trên;
Tổng Giám đốc (để b/c);
Lưu VT, CSYT (2b).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Đình Khương