BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/BNN-VP
V/v chuẩn bị báo cáo giao ban tháng 01/2014

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Các Tổng cục;
- Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ;
- Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Ban Đổi mới và QLDN;
- Các Trung tâm: Khuyến nông quốc gia, Tin học và Thống kê, Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
- Các Ban quản lý dự án (CPO): Thủy lợi, Lâm nghiệp, Nông nghiệp

Để chuẩn bị giao ban công tác tháng 01/2014, triểnkhai nhiệm vụ công tác tháng 02/2014, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báocáo theo các nội dung sau:

I. CÁC ĐƠN VỊ BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN:

1- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các vănbản, thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Lãnh đạo Bộ giaocho các đơn vị trong năm 2013 mà các đơn vị chưa hoàn thành và các nhiệm vụđược giao trong tháng 1/2014.

2- Báo cáo tình hình xây dựng các chương trình, đềán, văn bản qui phạm pháp luật;

3- Kết quả xử lý văn bản loại A, B theo phần mềmquản lý văn bản đến ngày 20/01/2014 để Văn phòng tổng hợp kết quả báo cáo Bộ.

* Các đơn vị báo cáo các nội dung trên theo phầnmềm Báo cáo giao ban tháng của Bộ (báo cáo trước ngày 26/01/2014)

II. CHUẨN BỊ CÁC BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN:

1. Văn phòng Bộ: Tổng hợp báo cáo kết quảthực hiện nhiệm vụ tại mục I; cải cách hành chính;

2. Vụ kế hoạch: Báo cáo về tình hình sảnxuất của Ngành tháng 01/2014 và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ trong tháng02/2014; Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất và thị trường Tết Nguyên Đán 2014.

3. Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt: Báocáo về tình hình lấy nước và gieo cấy vụ Đông Xuân 2014.

4. Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Tài chính: Báocáo tình hình thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệmchống lãng phí tháng 01/2014, nhiệm vụ triển khai trong tháng 02/2014;

Vụ Kế hoạch, Thanh tra Bộ in 10 bảnbáo cáo, đóng dấu treo, đồng thời gửi file báo cáo về Văn phòng Bộ (phòng Tổnghợp, địa chỉ Email: [email protected]) trước ngày 26/01/2014. Phần trình bàytại buổi giao ban cần ngắn gọn.

5. Các đơn vị khác chuẩn bị ý kiến phát biểutại cuộc họp, tập trung vào những nhiệm vụ chính thuộc lĩnh vực quản lý của đơnvị, những vấn đề cần tham mưu, đề xuất, kiến nghị Bộ xử lý ./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn