BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 338/BTTTT-PTTH-TTĐT
V/v: Không áp dụng quy định cấp phép mạng viễn thông đối với mạng truyền hình cáp

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn vàthống nhất việc áp dụng chính sách quản lý đối với hoạt động truyền hình cáptrên phạm vi toàn quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

Hoạt động truyền hình cáp là mộtloại hình hoạt động truyền hình trả tiền, được điều chỉnh bởi Luật Báo chí,Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, và được hướng dẫn cụ thểtại Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.Theo đó, cơ chế quản lý và cấp phép hoạt động truyền hình trả tiền - trong đócó hoạt động truyền hình cáp - được thực hiện như đối với một cơ quan báo chí.

Theo quy định này, Bộ Văn hóa –Thông tin trước đây và Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay đã thực hiện việccấp phép, quản lý hoạt động truyền hình cáp như đối với các hoạt động tronglĩnh vực báo chí; không áp dụng các quy định cấp phép như đối với mạng viễnthông.

Mặt khác, theo Pháp lệnh Bưu chính,Viễn thông tại điều 45 quy định về các loại giấy phép viễn thông cũng không quyđịnh loại hình giấy phép viễn thông cho việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụtruyền hình cáp. Ngay tại văn bản quy định Tiêu chuẩn ngành TCN 68-254:2006 vềCông trình ngoại vi viễn thông (Quy định kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết địnhsố 54/2006/QĐ-BBCVT ngày 25-12-2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)cũng nêu rõ: Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với công trình cáp truyền hình.

Gần đây chức năng quản lý nhànước về phát thanh, truyền hình nói chung, truyền hình cáp nói riêng đã đượctập trung về Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm cả nội dung và kỹ thuật.Hiện nay Bộ đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng bổ sung cácvăn bản quy phạm pháp luật để từng bước quản lý đồng bộ cả nội dung thông tinvà hạ tầng kỹ thuật của mạng truyền hình cáp.

Xuất phát từ thực tiễn công tácquản lý nhà nước đang trong quá trình hoàn thiện cơ chế chính sách đáp ứng yêucầu quản lý, từ bối cảnh đặc thù của dịch vụ truyền hình cáp đã ra đời từ hàngchục năm nay theo quy định của pháp luật về báo chí và đang góp phần quan trọngtrong việc phục vụ thông tin tuyên truyền và nâng cao đời sống văn hóa tinhthần của người dân; trước mắt, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thôngtin và Truyền thông các tỉnh, thành phố không áp dụng quy định cấp phép thiếtlập mạng viễn thông đối với hoạt động thiết lập mạng truyền hình cáp chỉ đểcung cấp dịch vụ truyền hình; nếu mạng truyền hình cáp cung cấp thêm dịch vụviễn thông sẽ phải tuân theo các quy định hiện hành về quản lý mạng viễn thông.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Vụ Viễn thông, Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Lưu VT, Cục PTTH&TTĐT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn