ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/GDĐT-TC
Về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 và Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011.

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gởi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT công lập;
- Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, TCCN;
- Giám đốc trung tâm GDTX;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 3402/GDĐT-TC ngày 29tháng 12 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07tháng 11 năm 2011 về thực hiện chế độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạyhoà nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết địnhsố 70/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố vềBan hành chế độ hỗ trợ giáo viên dạy giáo dục công dân, pháp luật và giáo viênkiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành giáo dục và Đàotạo thành phố Hồ Chí Minh;

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị còn một sốvướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

1. Thực hiện Quyết định số69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011của Uỷ ban nhân dân thành phố về thựchiện chế độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hoà nhập cho người khuyếttật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:

1.1. Thực hiện hồ sơ:

- Bảng phân công của hiệu trưởng;

- Hồ sơ xác định học sinh khuyết tật học hoà nhập : Giấy xácnhận khuyết tật (Thực hiện theo qui định tại Điều 15 và Điều 19 Luật ngườikhuyết tật)

1.2. Chi trả chế độ:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyếtđịnh số 69/2011/QĐ-UBND .

Trường hợp một giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho từhai học sinh khuyết tật trở lên, chỉ được hưởng tối đa mức trợ cấp dạy cho haihọc sinh khuyết tật.

Ví dụ 1, ở cấp mầm non : Có 02 giáo viên được phân công trựctiếp giảng dạy lớp Mầm trong đó có 03 học sinh khuyết tật thì cả 02 giáo viênđược hưởng trợ cấp bằng 200.000 đồng x 2 học sinh / giáo viên/tháng. Như vậy,mỗi giáo viên được hưởng tối đa 400.000đ/tháng (200.000đ x 2 = 400.000đ)

Ví dụ 2, ở cấp tiểu học: Có 01 giáo viên dạy nhiều môn và 03giáo viên dạy Thể dục, Mỹ Thuật, Âm nhạc dạy 01 lớp trong đó có 02 học sinhkhuyết tật thì cả 04 giáo viên dạy trực tiếp lớp này được hưởng trợ cấp bằng260.000 đồng x 2 học sinh/ giáo viên/ tháng. Như vậy, mỗi giáo viên được hưởngtối đa 520.000/ tháng ( 260.000đ x 2 = 520.000đ).

Ví dụ 3, ở cấp trung học phổ thông : trong 01 lớp có họcsinh khuyết tật có 12 giáo viên ở các bộ môn được phân công trực tiếp giảng dạyở lớp này thì cả 12 giáo viên được hưởng trợ cấp bằng 365.000 đồng /giáoviên/tháng.

Mục đích của việc xây dựng chế độ chính sách này là đảm bảochế độ cho giáo viên dạy hoà nhập khi việc giảm sĩ số trong lớp theo Quyết địnhsố 23/2006/QĐ-BGD &ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ giáo dục và Đào tạochưa được thực hiện.

Vì vậy, đối với những lớp có học sinh khuyết tật học hoànhập đã được giảm sĩ số học sinh trong lớp theo qui định tại Quyết định số23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2006 thì không thực hiện trợ cấpgiảng dạy theo qui định tại Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm2011.

Lưu ý:Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 về thực hiệnchế độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hoà nhập cho người khuyết tậttrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ áp dụng với các trường Mầm non, Tiểuhọc, trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyênkhông áp dụng đối với các trường TCCN và Cao đẳng.

2. Thực hiện Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về Ban hành chế độhỗ trợ giáo viên dạy giáo dục công dân, pháp luật và giáo viên kiêm nhiệm côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành giáo dục và Đào tạo thành phố HồChí Minh:

2.1. Thực hiện hồ sơ:

- Bảng phân công chuyên môn của Hiệu trưởng.

- Bản sao văn bằng chuyên môn của giáo viên.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xác định về việc thực hiện đủsố tiết nghĩa vụ và xác định chuẩn giáo viên dạy giáo dục công dân, pháp luật theo qui định hiện hành.

Giáo viên giáo dục công dân, pháp luật kiêm nhiệm các côngviệc chuyên môn theo Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐTngày 21 tháng 10 năm 2009 về Ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giáoviên phổ thông thì được tính vào số tiết nghĩa vụ.

Ví dụ: Giáo viên dạy giáo dục công dân được phân công kiêmnhiệm công tác chủ nhiệm lớp ở cấp trung học phổ thông thì được giảm 4 tiết/tuần. Như vậy, giáo viên dạy giáo dục công dân này chỉ cần dạy 13 tiết môngiáo dục công dân và làm công tác giáo viên chủ nhiệm là đủ số tiết nghĩa vụ.

Giáo viên được phân công giảng dạy môn Giáo dục công dân,pháp luật đồng thời được phân công dạy thêm môn khác thì giáo viên phải đảm bảođủ số tiết nghĩa vụ của môn Giáo dục công dân, pháp luật.

Ví dụ: Giáo viên được phân công dạy môn Sử 10 tiết/ tuần vàdạy môn Giáo dục công dân, pháp luật 9tiết/ tuần thì giáo viên này không được hưởng chế độ hỗtrợ theo Quyết định số 70/2011/QĐ- UBND.

2.2. Chế độ chi trả:

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số70/2011/QĐ- UBND.

Lưu ý:

- Giáo viên vừa được phân công dạy giáo dục công dân, phápluật và kiêm nhiệm công tác phổ biến pháp luật thì được hưởng một chế độ hỗ trợcao nhất.

- Hồ sơ xét duyệt giáo viên được hưởng chế độ hỗ trợ theoQuyết định trên do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện, Hiệu trưởngcác trường THPT, các trường trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Giám đốc Trungtâm giáo dục thường xuyên và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáodục và Đào tạo chịu trách nhiệm duyệt và thực hiện chi trả theo quy định.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạođề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện, Hiệu trưởng các trườngTHPT công lập, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vịtrực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn trên.Văn bảnnày thay thế văn bản số 3402/GDĐT-TC ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Sở Giáo dụcvà Đào tạo; mọi hướng dẫn về thực hiện Quyết định trên khác với văn bản này đềubãi bỏ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu,

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn