TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 338/GSQL-GQ3
V/v thanh toán ra nước ngoài theo tờ khai hải quan phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ngânhàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).

Trảlời công văn số 154/2013/HSBC-CMP ngày 02/04/2013 của Ngân hàng TNHH một thànhviên HSBC về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày10/4/2013, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 1054/HQHCM-GSQLtrả lời về nội dung vướng mắc của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC như nêutại công văn số 154/2013/HSBC-CMP nêu trên. Do vậy, đề nghị Ngân hàng TNHH mộtthành viên HSBC thực hiện theo nội dung công văn số 1054/HQHCM-GSQL dẫn trên.Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cótrách nhiệm báo cáo Tổng cục Hải quan.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Ngân hàngTNHH một thành viên HSBC được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha