BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 338/TCHQ-KTTT
V/v thời điểm tính PCN thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 8022 ngày 29/12/2009 của Cục Hải quanTP. Hải Phòng về thời điểm tính phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Khoản b.3 điểm 2 Điều 18 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính quy định: trường hợp người nộp thuế nhập khẩu nguyênliệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng tái xuất nguyên liệu, vật tư hoặcchuyển sang tiêu thụ nội địa hoặc không xuất khẩu sản phẩm; nhập khẩu theo loạihình kinh doanh tạm nhập - tái xuất nhưng chuyển sang tiêu thụ nội địa; thìtính lại thời hạn nộp thuế như hàng tiêu dùng (nếu là hàng tiêu dùng) hoặc thờihạn nộp thuế là ba mươi ngày đối với các trường hợp khác và phạt chậm nộp (nếucó).

Theo đó, việc đề nghị của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tínhphạt chậm nộp thuế sau thời gian xử lý, phân loại ngọc trai thô (7 tháng kể từngày đăng ký tờ khai hải quan) đối với số lượng ngọc trai thô nhập khẩu khôngđáp ứng yêu cầu chất lượng phải tái xuất ra nước ngoài là không có cơ sở pháplý để giải quyết. Tổng cục xin ghi nhận, xem xét để trình Bộ sửa đổi quy địnhliên quan. Khi chưa có hướng dẫn chính thức, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòngthực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòngbiết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn