BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang;
- Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương.
(Thôn Trại Mít, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

Tổng Cục thuế nhận được côngvăn số 666/ĐSD-CV ngày 15/11/2013 của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương giảitrình bổ sung thông tin nêu tại công văn số 1985/CT-TTr ngày 19/9/2013 của CụcThuế tỉnh Tuyên Quang đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế theo Thông tư số 154/2011/TT-BTCvà Thông tư số 140/2012/TT-BTC đối với trường hợp của Công ty cổ phần mía đườngSơn Dương. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến của các đơn vị và báo cáo Bộ Tàichính, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 1, Thôngtư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính, quy định:

"2. Giảm 30% số thuếthu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều laođộng trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản,dệt may, da giày, linh kiện điện tử, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động tronglĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Doanh nghiệp sử dụngnhiều lao động thuộc diện được giảm thuế quy định tại khoản này là doanh nghiệpcó tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người,không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.

- Số thuế thu nhập doanhnghiệp được giảm là số thuế tính trên thu nhập của hoạt động sản xuất, giacông, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điệntử và hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Hoạt động sản xuất, giacông, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điệntử quy định tại khoản này được xác định căn cứ theo quy định tại Hệ thống ngànhkinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ"

- Tại Điểm b, Khoản 1, Điều1, Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính, quy định giảm30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với :

"b) Doanh nghiệp sửdụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâmsản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trìnhhạ tầng kinh tế - xã hội (sau đây gọi chung là doanh nghiệp sử dụngnhiều lao động) ".

- Tại Khoản 3, Điều 1, Thôngtư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính, quy định:

"3. Doanh nghiệp sửdụng nhiều lao động (bao gồm cả số lao động của chi nhánh và đơn vị trực thuộc)trong các lĩnh vực được giảm thuế hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều này gồm:

a) Doanh nghiệp có tổngsố lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2012 trên 300 người, không kểlao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng đối với doanh nghiệp thành lập trướcngày 01/01/2012.

b) Số thuế thu nhập doanhnghiệp được giảm là số thuế tính trên thu nhập của hoạt động sản xuất, giacông, chế biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điệntử và từ hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

c) Hoạt động sản xuất,gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày (bao gồmcả giày da, dép da các loại), linh kiện điện tử được xác định căn cứ theo quyđinh tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ".

Căn cứ theo các quy định nêutrên, trường hợp của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương hoạt động sản xuất đườngtừ nguyên liệu là cây mía (là sản phẩm của ngành nông nghiệp) mua của ngườinông dân có mã ngành A-01-011-0114-01140 qua quy trình công nghệ chế biến thuđược sản phẩm đầu ra là đường có mã ngành C-10-107-1072-10720, nếu đủ điều kiệnlà hoạt động chế biến đồng thời có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bìnhquân năm 2011 và 2012 trên 300 lao động thì thuộc đối tượng được giảm 30% sốthuế TNDN phải nộp năm 2011 và 2012 theo các quy định nêu trên.

Tổng Cục thuế trả lời để CụcThuế tỉnh Tuyên Quang vả Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn