BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 338/TCT-CS
V/v thuế GTGT hoạt động gia công lá thuốc lá

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục Thuế địaphương đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với hoạt động gia công lá thuốc lá. Đểthống nhất thực hiện, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại điểm 2.10, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và tại điểm 2.10, mục II, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất 5% ápdụng đối với hàng hoá, dịch vụ: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi; thuỷ sản, hảisản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, bócvỏ, phơi, sấy khô, ướp đông, ướp muối ở khâu kinh doanh thương mại.

Tại điểm 3, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính và tại điểm 3, mục II, phần B Thông tư số32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Các mức thuế suất thuếGTGT nêu trên đây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hoá, dịch vụ ở cáckhâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, lá thuốc lá là sản phẩm trồngtrọt do cơ sở kinh doanh bán ra áp dụng thuế suất 5% hoạt động gia công láthuốc lá gồm các công đoạn cắt, làm ẩm để tước cọng, sấy khô sản phẩm lá thuốclá áp dụng thuế suất 5%.

Từ ngày 01/01/2009 thực hiện theo Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế GTGT.

Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế địa phương biết và thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương