BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3381/BCT-TTTN
V/v triển khai thực hiện NĐ số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh LPG

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội gas Việt Nam.

Ngày 26 tháng 11 năm 2009 Chính phủban hành Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đâygọi tắt là Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ) Bộ Công Thương có văn bản số 13218/BCT-TTTN ngày 29 tháng 12 năm 2009 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, phản ánh những vướng mắc khi triển khai, thực hiện Nghịđịnh số 107/2009/NĐ-CP Sau khi tổng hợp ý kiến phản ánh của các Sở, Bộ CôngThương xin trả lời như sau:

1. Về hiệu lực thi hành:

Theo quy định tại Điều 60 Nghị địnhsố 107/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2010. Các vănbản quy định về kinh doanh LPG do các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trước đây trái với quy định tại Nghịđịnh số 107/2009/NĐ-CP đều bãi bỏ.

2. Về quy định chuyển tiếp:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 61các cơ sở kinh doanh LPG của thương nhân đang hoạt động không đáp ứng đủ điềukiện quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP được phép tiếp tục hoạt động đến hếtngày 30 tháng 9 năm 2010. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 01 năm 2010, các cơsở kinh doanh LPG của thương nhân, hộ kinh doanh vừa hoạt động kinh doanh, vừabổ sung, hoàn thiện các điều kiện còn thiếu so quy định tại Nghị định để từngày 01 tháng 10 năm 2010 các cơ sở kinh doanh LPG, kinh doanh dịch vụ LPG vàngười điều khiển phương tiện vận chuyển LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định tạiNghị định mới được phép hoạt động kinh doanh; nếu không đáp ứng đủ điều kiệnquy định phải tạm ngưng hoạt động.

3. Về cấp Giấy chứng nhận đủ điềukiện cho các cơ sở kinh doanh:

a) Các cơ sở kinh doanh sau đâyphải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đó là: Cửa hàng bán LPG; Trạmnạp LPG vào chai, Trạm nạp LPG vào ôtô và Trạm cấp LPG.Các cơ sở kinhdoanh này nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP thìcấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định phù hợp với từng cơ sở kinhdoanh của thương nhân.

Thương nhân để được cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện cho cơ sở kinh doanh của mình, phải làm Hồ sơ theo quy địnhtại Nghị định. Sở Công Thương căn cứ các điều kiện quy định tại Nghị định số107/2009/NĐ-CP đối chiếu với Hồ sơ và thẩm định thực tế, nếu đáp ứng đủ điềukiện quy định thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cơ sở kinh doanh củathương nhân theo quy định.

b) Đối với hộ kinh doanh cá thể(sau đây gọi chung là hộ kinh doanh): Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng của hộ kinh doanh này áp dụngĐơn quy định tại Phụ lục I kèm Nghị định số 107/2009/NĐ-CP trong đó cụm từdoanhnghiệp thay bằng cụm từ hộ kinh doanh, dưới Đơn (góc phải Đơn) thaybằng cụm từ “đại diện hộ kinh doanh, ký tên”. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục II (kèm theo Nghị định), trong đócụm từ doanh nghiệp thay bằng cụm từ hộ kinh doanh.

4. Các thương nhân: xuất khẩu nhậpkhẩu, sản xuất chế biến, phân phối LPG cấp I và cơ sở kinh doanh LPG còn lạikhông cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Lực lượng chức năng căn cứ điều kiệnquy định đối với thương nhân và cơ sở kinh doanh quy định tại Nghị định số107/2009/NĐ-CP thực hiện việc hậu kiểm.

5. Về phân cấp cho Quận, huyện cấpGiấy chứng nhận đủ điều kiện:

Theo quy định tại Nghị định số107/2009/NĐ-CP Sở Công Thương trực tiếp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh cho từng cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một sốtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lượng cơ sở kinh doanh quá nhiều.Sở Công Thương hướng dẫn Quận, huyện trực tiếp thụ lý thẩm định hồ sơ và chịutrách nhiệm về kết quả thẩm định đối với cơ sở kinh doanh đó. Căn cứ vào kếtquả thẩm định, Sở Công Thương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiệncho cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện quy định và chịu trách nhiệm về Giấychứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, đã cấp.

6. Đối với trạm nạp LPG vào chaikhông đáp ứng khoảng cách an toàn, quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6486:2008.

Về khoảng cách an toàn tối thiểu từbồn chứa đến các công trình, tòa nhà, văn phòng, khoảng cách an toàn từ nhàđóng nạp chai khí dầu mỏ hóa lỏng đến công trình lân cận và đến bồn chứa đã quyđịnh tại Phụ lục IX Nghị định số 107/2009/NĐ-CP phù hợp với TCVN 6486:2008. Cáckhoảng cách an toàn này đã có sửa đổi một số quy định để phù hợp với Tiêu chuẩnQuốc tế nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị. Sở Công Thương nghiên cứu kỹ các quyđịnh về khoảng cách an toàn, giải pháp an toàn bằng cách sử dụng tường ngăncháy quy định tại TCVN 6486:2008 để áp dụng cho trong từng trường hợp cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc về khoảng cách an toàn, Tiêu chuẩn Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật đốivới cơ sở kinh doanh LPG: cửa hàng chuyên doanh LPG, trạm nạp LPG vào ôtô, trạmcấp LPG, …., Sở Công Thương phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn vàmôi trường công nghiệp) để có hướng dẫn cụ thể.

7. Về Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhdo Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho thương nhân trước thời điểm Nghị định số107/2009/NĐ-CP chưa có hiệu lực thi hành, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh của thương nhân, hộ kinh doanh ghi là: khí đốt hóa lỏng, khí gas, hoặckinh doanh gas .... Thương nhân và hộ kinh doanh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tưthay cụm từ trên bằng cụm từ:khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt là LPG) chophù hợp với Nghị định nhằm tránh nhầm lẫn với các loại gas, khí Gas, khí đốtkhác.

8. Về cấp Giấy chứng nhận đào tạocán bộ, nhân viên

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6Nghị định số 107/2009/NĐ-CP cán bộ nhân viên đang làm việc tại các cơ sở kinhdoanh của LPG, kinh doanh dịch vụ LPG và người điều khiển phương tiện vậnchuyển LPG phải được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, antoàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, bảo quản, đo lường, chấtlượng LPG, được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. Về việc này,Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1580/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2010 về việcphê duyệt chương trình huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;trong đó giao Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cáctrường thuộc Bộ phối hợp tổ chức huấn luyện, đào tạo. Các trường thuộc Bộ cóchức năng đào tạo nghề khí dầu mỏ hóa lỏng, căn cứ chương trình nội dung đãđược Bộ phê duyệt, khẩn trương đào tạo và cấp Giấy chứng nhận cho cán bộ, nhânviên theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụnếu có khó khăn vướng mắc xin phản ánh về Bộ Công Thương (Vụ Tổ chức cán bộ) đểkịp thời xử lý. Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, phân loại nhu cầu đàotạo tại địa phương để thông báo (địa chỉ, kinh phí học tập tại trường …) chothương nhân, hộ kinh doanh đề cử người đi học tại các Trường.

9. Về các nghiệp vụ cấp chung mộtGiấy chứng nhận đào tạo:

Theo quy định tại Tiết d khoản 1,Tiết c khoản 2, Tiết b khoản 6, Tiết b khoản 8 Điều 56 Nghị định số107/2009/NĐ-CP Căn cứ nhiệm vụ được giao; các Bộ tự tổ chức đào tạo, huấnluyện nghiệp vụ, tổ chức cấp Giấy chứng nhận cho cán bộ, nhân viên. Vì vậy, cácnghiệp vụ trên không thể cấp chung một Giấy chứng nhận đào tạo như một số SởCông Thương đã đề nghị. Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ các Sở liên quan, khẩntrương đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ theo quy định để đến ngày 01 tháng 10 năm2010, các cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện quy định đều được cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện kinh doanh.

10. Về treo biển hiệu lô gô:

Việc treo biển hiệu lô gô riêng haychung trên một biển hiệu, thương nhân kinh doanh LPG có trách nhiệm hướng dẫn,quy định thống nhất trong hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý.

11. Về Giấy xác nhận đủ điều kiệnvề an ninh, trật tự:

Việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiệnvề an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh LPG của thương nhân, Bộ Công Thươngđã gửi Bộ Công an công văn số 2850/BCT-TTTN ngày 23 tháng 3 năm 2010 về cấpGiấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; trong đó có đề nghị cấp Giấy xácnhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóalỏng theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP .

Trong quá trình triển khai, thựchiện Nghị định nếu có vướng mắc, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương phản ánh về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) để hướng dẫn,bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội Gas Việt Nam;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú